O banku
Oferta banku
Oprocentowanie
strona główna | O banku | Statut | System kontroli wewnętrznej
Piątek 18 Sierpnia 2017, 16:12
Imieniny:Agapit, Bogusława, Bronisław, Bronisz, Helena, Ilona, Klara, Tworzysława


powrót

6. System kontroli wewnętrznej

§ 34

 1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej.
 2. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów
  decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:

1) skuteczności i efektywności działania Banku,

2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,

3) zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

 1. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

1) mechanizmy kontroli ryzyka,

2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,

3) audyt wewnętrzny (kontrola instytucjonalna).

 1. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu kontroli wewnętrznej
 2. Rada sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
 3. Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli wewnętrznej w Banku określa Regulamin funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej uchwalony przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę.
 4. System kontroli wewnętrznej obejmuje dwa niezależne obszary: kontrolę funkcjonalną i kontrolę instytucjonalną.”

6.1. Kontrola funkcjonalna

§ 35

 1. Celem kontroli funkcjonalnej jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z procedurami, limitami, przepisami, bieżące reagowanie na niedomagania i uchybienia, a także monitorowanie efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych.
 2. Kontrola funkcjonalna sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności przez każdego pracownika oraz dodatkowo przez osoby z nim współpracujące i jego bezpośredniego przełożonego.

6.2.Kontrola instytucjonalna

§ 36

 1. Celem kontroli instytucjonalnej jest badanie, ocena i doskonalenie istniejących w Banku procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego przestrzegania.
 2. Kontrola instytucjonalna w Banku wykonywana jest przez komórkę kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego).
 3. Zadaniem komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
 4. Zarząd i Rada są odpowiedzialne za stworzenie mechanizmów gwarantujących pracownikom komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) niezależność przy wykonywaniu powierzonych zadań.
 5. Komórka kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego), wykonuje zadania zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej.
 6. Roczny plan kontroli wewnętrznej opracowywany jest przy uwzględnieniu wniosków zgłaszanych przez kierowników /dyrektorów/ oddziałów oraz organy Banku i zatwierdzany przez Zarząd w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok objęty planem.
 7. Szczegółowe zasady opracowywania planu kontroli wewnętrznej określa regulamin kontroli wewnętrznej.
 8. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji wniosków są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku Radzie.
 9. Rada może powołać ze swoich członków komitet do spraw kontroli wewnętrznej, który wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego).

§ 37

 1. Kontrola instytucjonalna w Banku może być w całości lub w części powierzona SGB-Bankowi S.A. na zasadach określonych w umowie zrzeszenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada.
 2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, wykonywana jest zgodnie z rocznym planem kontroli wewnętrznej, który jest uzgadniany z SGB-Bankiem S.A.. W szczególnych przypadkach, nie objętych planem kontroli, kontrola może być przeprowadzona także na wniosek Banku.
 3. W przypadku powierzenia kontroli instytucjonalnej w całości SGB-Bankowi S.A. ,w Banku nie tworzy się komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego), a postanowienia dotyczące zadań komórki kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) stosuje się odpowiednio do SGB-Banku S.A.4,2826
3,6459
3,7931
4,7049


Stawki WIBOR obowiązujące
w miesiącu sierpniu 2017 r.
NAZWA
WARTOŚĆ
WIBOR 1M
1,66 %
WIBOR 3M
1,73 %
WIBOR 12M
1,84 %
SWIFT Code/BIC:GBWCPLPP
KALKULATORY:    

Historia banku
Władze banku
Statut banku
Ład korporacyjny
Zasady Polityki Informacyjnej
Rachunki
Kredyty
Inne produkty
Karty
Środki pieniężne
Kredyty
Tabela prowizji i opłat
Punkt Doradztwa Unijnego
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Lokaty
Kredyty
Internet banking
Karty płatnicze
SMS banking
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
Rachunek bieżący
Kredyty
Lokaty
Internet banking
Home Banking
SMS banking
Karty płatnicze
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
Rachunek bieżący
Kredyty
Lokaty
Internet banking
Karty płatnicze
SMS banking
Prowizje i opłaty
Ubezpieczenia
„Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że za pomocą mechanizmu Cookies nasza strona www przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu tworzenia statystycznej informacji o odwiedzinach stron www.lbszdwola.pl oraz dla potrzeb przechowywania dla użytkownika danych niezbędnych do logowania. Możesz wyrazić na to zgodę lub nie korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z serwisu www.lbszdwola.pl. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Dowiedz się więcej o Cookies i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce: Polityka Cookies.